Showing all 5 results

Khung giàn giáo sơn dầu ATP khác với các sản phẩm trên thị trường về chất lượng: Các mối hàn CO2 cứng chắc, tay cong được hàn tròn tạo kết cấu vững chắc.